Jdi na obsah Jdi na menu

Všeobecné podmínky

1. Objednávka zájezdu.
Smluvní vztah může být uzavřen přímo v CK nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce. Za objednávku zájezdu se považuje odevzdání podepsané cestovní smlouvy (ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.). Potvrzením je uzavřena cestovní smlouva mezi CK      a zákazníkem. Zároveň        se skládá zálohově 50 % ceny zájezdu a zákazník obdrží doklad o pojištění CK pro případ úpadku (tzv. certifikát). Klienti, kteří zasílají cestovní smlouvu poštou, obdrží certifikát až poté, co bude složena záloha za zájezd fyzicky na účet  CK.

2. Rezervace míst.
Rezervovat místo v určitém zájezdu lze osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem. Není-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak, rezervace     se ruší, pokud není cestovní smlouva uzavřena do 7 dnů.

3. Úhrada ceny zájezdu.
Zájezd lze uhradit v hotovosti (zálohu při uzavření cestovní smlouvy, doplatek nejpozději 6 týdnů před odjezdem), nebo bezhotovostně na účet CK. Číslo účtu najdete v záhlaví cestovní smlouvy, variabilní symbol je vždy číslo smlouvy. Při hotovostní platbě vydá CK klientovi potvrzení, při bezhotovostní platbě bankovní složenky. Doklady o platbě pečlivě uschovejte.

4. Cestovní doklady.
Cestovním dokladem je platný cestovní pas, v zemích EU také platný občanský průkaz. Některé země vyžadují, aby doba platnosti cestovního pasu byla minimálně 6 měsíců   po skončení zájezdu. Platný cestovní doklad si zabezpečuje každý klient sám.
5. Stornovací podmínky.

Stornování zájezdu provede zákazník vrácením cestovní smlouvy osobně, nebo doporučeným dopisem. Zároveň vrátí certifikát. Při vrácení cestovní smlouvy poštou je rozhodující datum na poštovním razítku. Odstoupí-li klient od smlouvy z důvodů, nezaviněných CK, je povinen CK uhradit tyto stornopoplatky:                                                                                                                                                                                                                        - Při odstoupení od smlouvy více než 60 dnů před odjezdem 100 Kč.                                                               - Při odstoupení od 60 do 30 dnů před odjezdem 10 % z ceny zájezdu.                                                                                                                                                            - Při odstoupení od 30 do 15 dnů 30 % ceny zájezdu, nejméně však 500  Kč                                                - Při odstoupení od 15 do 8 dnů před odjezdem ve výši 75 % ceny zájezdu.                                                                                                                                                            - Při odstoupení od smlouvy v době kratší 8 dnů před odjezdem 100 % ceny zájezdu.                              Den odjezdu se do vypočítané lhůty nezahrnuje.
V případě zajištění náhradníka klientem se stornopoplatky neplatí, účtujeme pouze manipulační poplatek 100 Kč. Nedostaví-li se zákazník na zájezd nebo zruší-li výlety během pobytu, zaplacená částka propadá. Účastník může být bez nároku na vrácení peněz ze zájezdu vyloučen narušuje-li průběh zájezdu, nebo nedodrží-li právní normy, celní a devizové předpisy navštívených států a České republiky.

6. Pojištění.
Veškeré zájezdy obsahují povinné smluvní pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.. Cestovní kancelář je pojištěna u Evropské cestovní pojišťovny, a.s. - číslo pojistné smlouvy 1180000076. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojištění na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků CK jsou uvedena v dokladu pojišťovny (certifikátu), který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
Doporučujeme Vám uzavřít pojištění léčebných výloh a storna, která nejsou součástí ceny zájezdu. Pojištěním vzniká vztah mezi klientem  a pojišťovnou, CK je pouze prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy.

7. Změna smluvních podmínek ze strany CK.
Provede-li CK podstatnou změnu v rozsahu, kvalitě, v termínu odjezdu nebo v ceně zájezdu, je povinna tuto skutečnost klientovi neprodleně oznámit. Jestliže zákazník s navrženými změnami nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv závazku  k CK, která mu vrátí zaplacený obnos.
Dojde-li ze strany CK ke zrušení zájezdu, oznámí toto neprodleně zákazníkovi a vrátí mu částku, zaplacenou za zájezd. Vzniknou-li v průběhu platnosti zájezdového katalogu okolnosti nezaviněné CK, vyhrazuje si CK právo na změnu ceny zájezdu. Nesouhlasí-li klient se změnou ceny, může odstoupit od smlouvy bez platby stornopoplatku. V případě změny ubytování poskytne CK ubytování stejné nebo vyšší kategorie.

8. Reklamace.
V případě poruch plnění služeb je klient oprávněn reklamovat vady poskytnutých služeb. Svoji reklamaci je klient povinen neprodleně oznámit průvodci zájezdu a spolupracovat tak, aby bylo možno vady ihned odstranit, nebo jim předejít. Pokud nelze vady na místě odstranit a klient žádá finanční odškodnění, podává klient reklamaci písemně do 3 měsíců po příjezdu. Předmětem reklamace nemohou být mimořádné události politické, vojenské, živelné pohromy, stávky, dopravní poruchy, poruchy autobusu, nemožnost odletu letadel, provozu lanovek, neštěstí a další neovlivnitelné události, které naruší průběh zájezdu.

9. Upozornění
Stravování: Nejsou zahrnuty nápoje, s výjimkou snídaní.
Ubytování: Provádí se v odpoledních hodinách, pokoje je vždy nutné uvolnit dopoledne.
Hmyz: K exotice jižních zemí patří i hmyz. V určitém období se může vyskytovat i ve větším množství (např. komáři, mravenci).
Hluk: Upozorňujeme Vás na možnost hluku běžného pouličního života (bary, diskotéky, stavby, letiště, dopravní prostředky).
Cenné věci: Doporučujeme nechat doma. Šperky, peníze, doklady a další cennosti je možné uložit            v hotelovém trezoru, který bývá většinou k pronajmutí.
Zavazadla: V autobusu nepřepravujeme krosny a další neskladná zavazadla. Za přiměřené se považuje zavazadlo, sestávající se       z kufru nebo batohu a příručního zavazadla, které si cestující může vzít do autobusu. U lyžařských zájezdů je v ceně zahrnuta přeprava jednoho páru lyží nebo jednoho snowboardu. Další zavazadla nad tento limit je možné vzít pouze v případě předchozího souhlasu CK    a úhrady ve výši 500 Kč za kus, jinak nadlimitní zavazadla nebudou převzata                                              k přepravě.                                                                                                                                                   Zvýšení ceny zájezdu: Cestovní kancelář je oprávněna nejpozději tři týdny před zahájením zájezdu jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě, avšak za předpokladu, že došlo k některé z těchto skutečností:                                                                                                                         - navýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot                                                                               - navýšení plateb spojených s dopravou, například dálničních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu                                                                                                                                               - navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %                                                                                                                                                          Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku, odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedených služeb, resp. o částku   odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 10 %. O navýšení ceny zájezdu je cestovní kancelář povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.                                            Zrušení zájezdu ze strany CK: Cestovní kancelář je oprávněna zrušit zájezd, jestliže nedošlo k naplnění minimálního počtu zákazníků (t. j. 35 osob). Cestovní kancelář je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději 14 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je cestovní kancelář o této skutečnosti informovat zákazníka.                                                                                                            Odpovědnost cestujícího: Každý cestující je osobně zodpovědný za správnost uvedených údajů         a svých cestovních dokladů (včetně splnění vízové povinnosti. Správné uvedení data narození je podmínkou platnosti pojištění.                                                                                                                                                                                                                          

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 11.2.2011 a jsou platné pro všechny zájezdy, pořádané CK Přeštice-tour.